سوسپانسیون پایدار نانو لوله های کربنی در آب

سوسپانسیون پایدار نانو لوله های کربنی در اتیلن گلایکول

سوسپانسیون پایدار نانو لوله های کربنی در متانل یا اتانول

سوسپانسیون پایدار نانو لوله های کربنی در نرمال متیل پیرولیدون